2020. január 24. péntekTimót
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Másfélezer keresztszülő támogatja a csángó gyerekek magyar oktatását

B. D. T. kérdezett:B. D. T. 2011. február 23. 13:46, utolsó frissítés: 14:24

A legodaadóbb segítség sem tud több évszázados, tudatos asszimilációs folyamatokat megfordítani. Mégis, folytatni kell.


A moldvai magyar oktatást támogató keresztszülő program keretében magánszemélyek a „keresztgyerek” taníttatásának egyéves költségét adományozzák a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) oktatási programjának céljaira. A keresztszülők nagy többsége magyarországi, akik három év alatt közel 150 millió forinttal támogatták a csángó oktatási programot.

Sajnos, az egyik tanulság az, hogy a legodaadóbb segítség sem tud több évszázados, tudatos asszimilációs folyamatokat megfordítani. Mégis, folytatni kell – vallja Pákozdi Judit, a Magyarországon működő Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület (KEMCSE) elnöke.Hány tagja van a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesületnek? Kik lehetnek tagok?


Pákozdi Judit: – A KEMCSE-nek 130 bejegyezett tagja van. Az egyesület szándéka szerint képviseli mindazon keresztszülőket – számuk az elmúlt évek alatt elérte a másfél ezret –, akik adományaikkal támogatják a moldvai magyar oktatás ügyét, teszi ezt hasonlóan azokhoz a civil tömörülésekhez – pl. nagycsaládosokhoz, környezetvédőkhöz, különböző állatvédő egyesületekhez –, melyek a tagságon kívül a támogatandó ügyet és annak minden részvevőjét képviselik.

Az egyesületnek bárki tagja lehet a szinte jelképes 2000 forintos tagsági díj ellenében (nyugdíjasok tagsági díja 1000 forint). Ezen felül az egyesület bárkinek rendelkezésére áll, aki keresztgyermek „örökbefogadásának” szándékával, támogatás felajánlásával, felvilágosításért, esetleges problémájának rendezéséért, vagy csak a csángó kultúra iránti érdeklődésből hozzáfordul.

Az egyesület elsősorban a keresztgyermekek és a keresztszülők kapcsolattartását szolgálja, levelek, csomagok továbbításával, a személyes találkozások elősegítésével, noha ez utóbbi a nagy távolság és a tetemes utazási költségek miatt egyelőre csak a gyermekek táboroztatásán keresztül lehetséges. Havonta megtartott klubdélutánjain pedig rendszeresen részt vesznek Csángóföldről érkező tanárok, akik személyesen tájékoztatják a keresztszülőket keresztgyermekük helyzetéről, családi körülményeiről, tanulmányi eredményéről.

A tagság zömét egyelőre magyarországi keresztülők alkotják, de senki állampolgárságát nem tartjuk nyilván. Tapasztalatból tudjuk, hogy keresztszülők nagy táborát jó néhány Erdélyből, Moldvából áttelepült ember, tehát feltehetően román állampolgár és sok más országbeli, amerikai, kanadai, német, holland stb. támogató is gazdagítja.


Összesen hány csángó gyereknek biztosítják az évi taníttatáshoz szükséges összeget?

– Egy általános iskolai gyerek taníttatásának támogatása évi 40.000 forintot jelent a keresztszülőnek. A középiskolások támogatása évi 150.000 forintot. Ezt a keresztszülő saját lehetőségeihez mérten havi, negyedévi vagy éves részletekben egyenlíti ki. Ám hogy egy gyerek taníttatásának mekkora a tényleges évi költsége, arról az MCSMSZ tud részletes felvilágosítást adni, hiszen a keresztszülői támogatáson kívül állami forrásokból és egyéb támogatóktól kapott adományokból is gazdálkodik.


Idén hányan biztosítják hozzájárulásukkal egy-egy általános iskolás gyerek vagy gimnazista továbbtanulását? Ez összesen mekkora összeget jelent? Eddigi működésük során volt olyan, aki egy év után visszalépett?

– A keresztszülők számát csak megközelítő pontossággal tudjuk megadni, az elmúlt évek alatt mintegy 1500 főről tudunk. (Az MCSMSZ tájékoztatása szerint az elmúlt évre számuk 800-ra csökkent, ám pontos információkkal ők tudnak szolgálni, hiszen a befizetéseket ők tartják nyilván). De sok nem keresztszülő támogató is létezik. A keresztszülők száma az új jelentkezőkkel, a kilépőkkel, és a tovább fizetni nem tudókkal állandóan változik.

Az elmúlt három év során az MCSMSZ tájékoztatása szerint a keresztszülők közel 150 millió forinttal támogatták a moldvai gyerekek magyar taníttatását.

A keresztszülői támogatási kedv az első évek lendülete után megtorpanni látszik. Ennek oka a rosszabbodó gazdasági helyzetben keresendő. Vannak, akik visszalépnek, de ennek többnyire anyagi okai vannak, nem tudják tovább fizetni a vállalt összeget, nyugdíjba mentek stb. Szinte alig tudunk olyan esetről, hogy valami más – csalódás, elégedetlenség, személyes antipátia stb. – miatt hagyott volna fel valaki is a támogatással. A csángó ügy iránti érdeklődés Magyarországon változatlanul nagy.

>> Lásd korábbi cikkünket a csángó oktatási program jelenlegi helyzetéről, a támogatási pillérekről >>

Hogyan működik a támogatás eljuttatása a támogatottakhoz? Hogyan működik az elszámoltatás, a keresztszülő kap-e felvilágosítást arról, konkrétan mire költötték az adományát?

– A keresztszülők adományaikat a Moldvai Magyar Oktatásáért Alapítvány (AMMOA) számlájára fizetik be. Ez az alapítvány átutalással juttatja el az összeget a MCSMSZ-hez. A KEMCSE semmiféle pénzt nem fogad, nem utal át, nem kezel. Száz százalékig önkéntes munkával működő, vagyon nélküli szervezet, amely működéséhez a civilek lelkes odaadásán, összefogásán kívül egészen minimális állami támogatást kap. Elmondható, hogy még a civil szerveztetek közül is egészen speciális, egyedülálló a helyzete, mert tagjai nem csak ingyenes munkával járulnak hozzá működéséhez, de miután keresztszülők, még rendszeres pénzadománnyal is támogatják a moldvai magyar oktatási programot, miközben eleget tesznek keresztény keresztszülői kötelességüknek: szoros kapcsolatot ápolnak keresztgyermekeikkel, többnyire felnövekedésükig figyelemmel kísérik sorsát.


Mi a szerepe a falugazdáknak?

– A falugazdák egy-egy falu gyermekeinek keresztszüleit fogják össze. Miután a falvak elszigetelten, egymástól jelentős távolságra vannak, és mindenütt sok a helyi megoldásra váró feladat, ezért hatékonyabban tud működni a keresztszülők segítő „hálója”, ha közvetlenül, és a helyi ügyekre koncentrálva valaki tájékoztatja őket, és így együtt, gyorsan, eredményesen tudnak cselekedni. Egyes falvakban a falugazdák vezetésével szoros baráti közösségek alakultak ki, akik összefogva egészen nagy feladatokat - pl. építkezés, közös táborozás, keresztszülők kilátogatása stb. - tudtak megoldani.


Hányan vállalnak aktív keresztszülői szerepet, azaz vesznek részt közösségi programok szervezésében, látogatják a családokat, alakítanak ki személyes kapcsolatot keresztgyerekükkel?

– Aki keresztszülőséget vállal, jellemzően aktív, segítőkész ember. Nagy többségük levelezés, csomagküldés útján tartja keresztgyermekével a kapcsolatot. Számuk nem meghatározható, a keresztszülők többségéről beszélhetünk.

A Moldvában szervezett közösségi programokban és a táboroztatásban csak azok tudnak részt venni, akik anyagilag vállalni tudják ezek költségét. Tapasztalataink szerint azonban a keresztszülők nagy anyagi és lelki erőfeszítéseket tesznek a támogatott gyerekükért és családjáért.

A magyarországi közösségi programokban a keresztszülők lelkesen részt vesznek, nagyon sokan, egyre többen látogatják a havi rendszerességgel megtartott klubnapjaikat, a jótékonysági rendezvényeket. Vásárolják a csángó témájú könyveket, kiadványokat, CD-ket, figyelemmel kísérik honlapunkat.


Szoktak-e lenni konfliktusok, félreértések? Hogyan érti meg egymást és tud együttműködni egy budapesti értelmiségi és egy vidéki környezetben élő, csángóföldi ember?

– A keresztszülő-keresztgyermek kapcsolat a legszebb példája a civil kezdeményezések erejének, értelmének. A legtöbb ember a csángó történelem, sors és helyzet ismeretében vállal keresztszülőséget, ezért nem érik őket meglepetésként az általuk megszokottól eltérő csángó szokások, élethelyzetek, ezeket elfogadják, szeretettel és megértéssel kezelik, alig van tudomásunk konfliktusokról.

A legfőbb gond, hogy a keresztszülők puszta jó szándékból gyorsabb és látványosabb változást szeretnének látni, mint ami elérhető. Főleg a gyerekek magyartudásának fejlődésében és továbbtanulási szándékában szeretnének nagyobb eredményt tapasztalni az eddigieknél.A gyerekek oktatásának anyagi támogatásán túl, milyen fontosabb programokat sorolna föl, amit a moldvai magyarok javára szerveznek?

– Jótékonysági rendezvények, csomaggyűjtések, klubnapok szervezése, melyeken a keresztszülők informálásán túl – lehetőségeinkhez mérten – a csángó kultúra közvetítésére is vállalkozunk. Ezeken a klubdélutánokon a moldvai történelem és kultúra jeles képviselő, kutatói tartanak előadásokat, ilyen témájú filmeket vetítünk, rendszeresen fellépnek csángó énekesek és zenészek. Az elmúlt évben vendégeink voltak például Czidráné Bodza Klára tanár és énekművész, dr. Heltai János tanár, a nyelvtudományok doktora, Masát Ádám, a Balassi Intézet tanára, Diószegi László, a Teleki Alapítvány igazgatója, Berecz András előadóművész és mesemondó, Nyisztor Ilona népdalénekes is.


Melyek a keresztszülő-program eddigi tanulságai, főbb eredményei, és mik a további terveik?

– Tanulság: a jó, és jól megfogalmazott, jól kommunikált cél sok embert képes cselekvésre bírni; az erő a civil összefogásban van; a keresztszülő program megerősítette azt tapasztalatot, hogy a magyar emberek igenis segítőkészek, áldozatvállalásra képesek; világossá tette: a legodaadóbb segítség sem tud több évszázados, tudatos asszimilációs folyamatokat megfordítani, hogy a csángó identitásra gyakorolt hatása a reméltnél kevesebb.

Eredmény: több mint másfél ezer moldvai csángó kisgyerek magyar tanulási lehetőségének megteremtése; a csángó asszimiláció folyamatának lassítása; a csángókról szóló ismeretek bővülése Magyarországon; a csángóságról kialakított kép árnyalása, ősi kultúrájuk megismertetésének és terjesztésének elindítása határaikon kívül.


Melyek a keresztszülők és a KEMCSE tervei a jövőben?

– A KEMCSE továbbra is eddigi tevékenységét kívánja folytatni: keresztszülő és gyermek kapcsolatának erősítését, új keresztszülők és támogatások szerzését, magyar nyelvű vallásgyakorlás támogatását, a csángó hagyományok és kultúra népszerűsítését.

Szeretnénk a magyar nyelvtudásban nagyobb előrehaladást tapasztalni keresztgyermekeinknél; szeretnénk, ha nagyobb figyelmet kapna az óvodáskorúak gondozása, és a felnőttoktatás, előbbi a jövő, utóbbi a megmaradás záloga. Támogatjuk a Magyarországon továbbtanuló moldvai csángó diákokat; egy olyan programot kívánunk kezdeményezni, és támogatókat toborozni hozzá, amely az általános iskolából kikerülő gyermekek szakképzését segíti, és amelyhez egy pályakezdési támogatás is járul. Ez a szülőföldön való megmaradás és boldogulás feltétele, véleményünk szerint enélkül az asszimiláció és az elvándorlás folyamata nem állítható meg.

Továbbra is támogatjuk a magyar házak létesítésének programját, s azt, hogy ezek a közösségépítés központjaivá váljanak, és hosszú távon a magyar oktatás és kultúra helyszínei maradjanak. Szeretnénk, ha a bérleményekben működő oktatási helyszínek műszaki állapotán javítani lehetne, hogy a tanítás méltó körülmények között történjen, s még ha ez fokozott anyagi terhet jelent is. Ebben lehetne a falugazdák segítő együttműködésére számítani.

Szorgalmazzuk a magyar civil szféra és a határon túli kisebbségeket támogató állami szervek között szoros együttműködés és információcsere kiépítését.

Noha az oktatás színvonalának emelését tartjuk elsődleges célnak, örülnénk, ha egyre több olyan falut is sikerülne bevonni az oktatási programba, ahová még nem jutott el a magyar oktatás. Szeretnénk elérni, hogy a személyes kapcsolatok erősítése érdekében a jövőben a keresztszülők csángóföldi látogatását pályázatokon keresztül anyagilag is támogatni tudjuk.>> A tíz év magyar oktatásának mérlegét megvonó kötet bemutatójáról szóló beszámoló itt olvasható >>

Milyen az együttműködésük a közös célok mentén az MCSMSZ-szel?

– A KEMCSE megalakulása óta szoros kapcsolatot art a MCSMSZ-szel, hiszen a keresztszülő program támogatása a célja. Az együttműködés elengedhetetlen és kölcsönös, hiszen a keresztszülők magyarországi toborzása, összetartása az MCSMSZ tájékoztatása, a keresztgyerekeket illető kérdések, helyi problémák megválaszolása, kezelése nélkül nehezen elképzelhető. Természetesen a nagy távolságból eredően a kommunikáció, a helyzetmegítélés okozhat néha zökkenőket, de a közös cél mindent felülír.


Milyen az együttműködés a Magyarországra kitelepedett csángókkal és szervezeteikkel?

– A KEMCSE a Magyarországon élő csángókkal és szervezeteikkel is igyekszik jó kapcsolatot tartani. Személyük, tapasztalataik, kapcsolataik segítséget jelentenek a keresztszülő mozgalomnak. Különösen a nálunk tanuló csángó diákok támogatását tartjuk szívügyünknek. Mint említettem, a közös cél elérése, a csángó megmaradás érdekében minden egyes ember, szervezet, közösség összefogására szükség van, mert az idő ellenünk dolgozik. Megbocsáthatatlan és helyrehozhatatlan hiba lenne, ha másként cselekednénk.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS