2020. január 26. vasárnapVanda, Paula
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Mikor politizálhatnak a református lelkészek?

szerk. 2007. június 20. 18:21, utolsó frissítés: 17:54

#b#"Provokál"#/b# az Erdélyi Református Egyházkerület vezetői szerint Brassai Zsombor székelykövesdi lelkész azzal, hogy egyszemélyben az Maros megyei RMDSZ ügyvezető alelnöke is. Az érintett és a kerület levélváltása.

[A két dokumentumot betűhíven közöljük, az alcímeket a szerkesztőség adta]


Brassai Zsombor lelkipásztor úrnak!
Székelykövesd
Tiszteletes
Lelkipásztor Úr!


Az Erdélyi Református Egyházkerület Elnöksége emlékezteti Önt a következőkre:


1. Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa 2003 április 18-án 7/2003 szám alatt a következő határozatot hozta: „megtiltja a lelkipásztoroknak, hogy akár politikai párt, akár politikai szervezet, vagy politikai jellegű érdekvédelmi szövetség tagjaként, akár független jelöltként, helyi, megyei vagy országos szervezetben választott tisztségviselőként vagy fizetett tisztviselőként feladatot végezzenek” . Az Igazgatótanács 2004 május 12-én hozott 49/2004 számú határozatában névre szólóan kimondta, hogy Brassai Zsombor kettős politikai tisztsége a törvény tiltó hatálya alá esik, és a szerepvállalást nem engedélyezi.


2. Mivel a tiltást Tiszteleted semmibe vette, beindult a fegyelmi eljárás, amelynek eredményeként második fokon az Erdélyi Református Egyházkerület Fegyelmi Bizottsága 2005. június 13-án 14/2005 szám alatt a következő határozatot hozta:

„Tiszteletes Brassai Zsombor székelykövesdi lelkipásztort a Kánon III. fr. XIII.f. 60.par e pontja értelmében a szolgálat és tisztség tekintetében 3 évre felfüggeszti. A szolgálat és tisztség folytatásáról a felfüggesztés letelte után az illetékes egyházközségi, egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés tesz javaslatot a felfüggesztést kimondó fegyelmi bizottságnak. Tiszteletes Brassai Zsombor lelkipásztor bepanaszoltat 3.840.000 lej perköltség megtérítésére kötelezi, mely összeget az Erdélyi Református Egyházkerület pénztárába befizetni köteles 2005. augusztus 1-ig.” (A megnevezett összeget Tiszteleted mai napig sem fizette ki).


3. Ezt követően Tiszteleted 2005. június 15-én keltezett levelében lemondott a megyei tanácsosi tisztségéről, amit Lokodi Emőke a Megyei Tanács elnöke 7000/15.06.2005 szám alatt iktatott hivatalos levelében visszaigazolt.


4. Ötvös József esperes a lemondásra való tekintettel kérte a fegyelmi eljárás újratárgyalását és a határozat megsemmisítését. A kerületi Fegyelmi Bizottság 2005 július 22-én 7/2005 szám alatt újratárgyalta az ügyet, és határozathozatal érdekében leküldte a megyei Fegyelmi Bizottsághoz, amely Tiszteletedet felmentette. A határozatot senki sem fellebbezte meg.

Ezt követően megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy mintha semmi sem történt volna, Tiszteleted provokatív módon nyilvánosan hirdeti, hogy több politikai tisztséget is betölt az érdekvédelmi szervezetben, politikai rendezvényeken, mint megbízott tisztségviselő jelenik meg, és nyilatkozik. Ezzel ismételten bizonyítékát adja annak, hogy semmibe veszi az Igazgatótanács határozatát, de a fegyelmi határozatokat is. Az elmondottak bizonyítása érdekében a következő forrásokra hivatkoznánk:Az Erdélyi Református Egyházkerület Elnöksége mindezek alapján felszólítja Tiszteletedet, hogy 7 (azaz hét) nap leforgása alatt nyilatkozzon arra nézve, hogy milyen tisztségeket tölt be az érdekvédelmi szövetségben, erősítse meg, vagy cáfolja az RMDSZ-Tájékoztatóban, illetve a Kéve című lapban leírtakat.


Dr. Pap Géza püspök; Tonk István főgondnok
Kolozsvár, 2007.VI.18_________________________

Brassai Zsombor válasza
Nyilatkozat helyett

Minap az Erdélyi Református Egyházkerület ismét számon kérte tőlem aktív politikai szerepvállalásomat – s ha vegytiszta jogi kontextusban értelmezzük a számonkérést, akkor adminisztratív megközelítésből, valóban elmarasztalható lennék. Az alábbiakban erre nézve fogalmazok meg néhány gondolatot – bár, az egyház vezetői nem véleményt, hanem nyilatkozatot várnak tőlem...

Sajnos az egyházkerületi az utóbbi időben csak egyoldalúan kommunikál, (rendre)utasít, apellátát nem ismerő türelmetlenséggel feltételek nélküli politikai engedelmességet vár el. Ez esetben sem lényegi kérdés megvitatására szólítanak fel, hanem egy adminisztratív természetű nyilatkozattételre – s ez a módszer, mint olyan, kísértetiesen karhatalmi eljárásokra emlékeztet.


Először is, tisztázzuk: miről is beszélünk valójában?

Úgy vélem, a számonkérés hátterében rejlik a „vita” lényegi része. Az egyház vezetői úgy tesznek, mintha egy adminisztratív természetű jogszabály megsértése okán indítanának ellenem eljárást. Közismert, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa elfogadott néhány évvel ezelőtt egy határozatot, amely megtiltja a lelkészek aktív politikai szerepvállalását. Sokat vitatott döntés volt ez, amit az utóbbi években nyilvános vitákban, fórumokon, testületi üléseken igen sok bírálat marasztalt el.

Ugyanakkor egy olyan határozatról van szó, amely furcsa módon, csakis az Erdélyi Egyházkerület közigazgatási határain belül érvényesek, odaát, a Királyhágómelléki Kerületben, ahol Tőkés László a püspök, nem érvényesek. Ennek a jogi magyarázata egyszerű: a kerületek vezető testületei függetlenek egymástól, az adminisztratív kormányzói döntések csakis az illető közigazgatási területen érvényesek. Amennyiben zsinati döntés lenne, amely az egyház legfelsőbb döntéshozó testülete, a szabály mindkét kerületben érvényes lenne.

Tulajdonképpen a napnál is világosabb, hogy nem jogi, hanem politikai természetű kérdéssel van dolgunk! A szóban forgó határozattal, amely a lelkészi státus egyházjogi kérdését érinti (ez esetben korlátozza és szankcionálja), tulajdonképpen csak a zsinatnak – mint törvényhozó testületnek – lett volna joga foglalkozni, s nem egy kormányzói testületnek, amely csak az alaptörvény életbeültetése céljából hozhat intézkedéseket, mint végrehajtó szerv.

Egy esetleges zsinati döntés esetében is az lett volna tisztességes, ha előtte szélesebb körben konzultációt folytatnak a lelkészekkel, netán presbiterekkel is. Nem ez történt, mivel a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke – Tőkés László – lett volna az első, akit fel kellett volna függeszteni lelkészi és püspöki hivatalából. Továbbá azt is feltételezem, hogy elég nehezen lehetett volna meggyőzni a zsinat tagjait arról, hogy az egyház törvényhozó testületének jogában állna


bármelyikünk politikai szabadságát korlátozni...

Tehát, a kérdés valójában nem jogi, hanem „kőkemény” politikai természetű! Az egyházkerület vezetői látszólag egy jogszabály érvényesítésére törekednek, de valójában egy politikai természetű koncepciós per kezdeményezői, s mint ilyen, politikai törekvéseknek való érvényszerzés szolgálatába állítják a velem szemben elkezdett számonkérési eljárást, melynek célja egy fegyelmi eszközölése, azzal a szándékkal, hogy vagy „betörnek” – azaz politikailag semlegesítenek/elhallgattatnak –, vagy eltávolítanak a lelkészi kar kötelékeiből.

És ez nem fantáziálás, hanem tény, amit az előző eljárás bizonyít! Köztudott, hogy a közelmúltban az egyház vezető testülete nem egy esetben elfogult politikai véleménynek adott hangot, illetve politikai természetű akciókat bonyolított le!

Tőkés László nyíltan felvállalt támogatása egyértelműen kifejezésre juttatta, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület vezető testülete adott esetben politikai szervezetként is képes fellépni az RMDSZ-el szemben! A jogi kibúvó ez esetben is kézenfekvő, hiszen nyugodtan mondhatják, amit már eddig is hangoztattak: az igazgatótanács határozatában nem a politikai véleménynyilvánítást tiltják, hanem az aktív részvételt valamely politikai szervezetben.

Persze, a lóláb most is kilóg a palást alól! Ha alaposan szemügyre vesszük a Tőkés László EP-jelölését támogató aláírásgyűjtési akció során alkalmazott mozgósító módszert, akkor tulajdonképpen azzal valóban nem vádolhatjuk az egyházvezetőket, hogy lehorgonyoztak volna valamely politikai formáció mellett – hiszen Tőkés László „függetlensége” közismert –, de az viszont teljesen egyértelmű, hogy politikai pártként nyilvánultak meg és folytattak mozgósító akciót! S ez voltaképpen egy súlyos egyházközéleti és egyháztani probléma, amire többen is rámutattak, nyilvános és egyházi vitát szorgalmaztak, de


az egyházvezetés dölyfösen elzárkózott a magyarázattól.

Ilyen megközelítésben egyszerűen elképesztő a számonkérés – az egyházvezetők, hivatalukkal is visszaélve politikai szervezetként nyilvánulnak meg, de a lelkésztől, aki magánemberként, s nem hivatalát használva, politikai szerepet vállal, számon kérik a politizálást!

Teljesen tiszta lelkiismerettel nyilatkozom, hogy egyházi szolgálatomban sohasem politizáltam!

A szószéket, a lelkészi szolgálat közösségi vagy személyes lelkigondozói alkalmait sohasem használtam politikai megnyilatkozásokra; bárki, aki rendszeresen követte lelkészi szolgálatomat (sajnos az egyházi vezetők nem sorolhatók ezek közé!) tanúsíthatja, hogy minden egyházi szolgálatom evangéliumszerű, és kifejezetten a személyes hitre jutást szolgálja (s nem a politikai meggyőződés befolyásolását, mint ahogy erre a szóban forgó politikai szerepvállalást tiltó igazgatótanácsi határozat ösztönözi a lelkészeket, s ezek közül többen is úgy a prédikációt, mint a templomot, illetve a presbitériumokat arra használják, hogy politikai ideológiáiknak támogató táborokat szerezzenek).

Egyházom iránti hűségemet bizonyítja a Semper Reformata levelezőlista létrehozása és moderálása, melynek keretében 2005-től folyamatosan publikálok, véleményemet teljes nyilvánosság előtt vállalom. A levelezőlistán forgalomba került véleményeim/írásaim is bizonyítják, hogy egyházon belül nem folytattam politikai szócsatákat, nem propagáltam semmiféle politikai ideológiát, hanem az egyház megújulásának érdekében


teológiai természetű érvekkel nyilvánultam meg.

A felszólításban inkriminált Kéve című térségi hetilap – melyet szintén én indítottam majdnem két évvel ezelőtt, és immár közel századik megjelenésénél tart, majdnem száz hete én magam szerkesztem, tördelem és menedzselem a megjelenését/terjesztését –, nem kifejezetten egyházi lap, hanem olyan térségi hírlap, amelyben a gyülekezeti híreken, és hitmélyítő írásokon kívül több önkormányzati, kulturális és közéleti információ is bekerül. Itt valóban jelent meg néhány írás, amelyben az önkormányzati folyamatokról, térségi politikáról szólt, de nem RMDSZ tisztségviselőként, hanem publicistaként közöltem ezeket.

Tehát, még ha formálisan jogi/adminisztratív természetű is a felszólítás, alaposan kifogásolom, hogy az egyházkerületi vezetés, aki felszólít nyilatkozattételre, politikailag nem semleges, hanem bizonyítható módon politikai szervezetként nyilvánult meg a közelmúltban!

Én, református lelkészként, eddigi szolgálatom során sosem használtam hivatalomat politizálásra, csakis magánemberként folytattam politikai tevékenységet! Ezzel szemben alaposan kifogásolom azt, hogy az egyház vezető testülete egyházvezetői hivatalát felhasználva folytatott egyértelmű politikai tevékenységet, s most adminisztrációs szempontok mögé rejtőzve indít ellenem politikai fogantatású leszámoló eljárást!


Tisztelettel,
Brassai Zsombor
Kelt 2007. június 18-án

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS