2020. október 27. keddSzabina
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Miért utálják a pedagógusok, ha a kutatók beleszólnak?

B. D. T. B. D. T. 2008. március 13. 14:48, utolsó frissítés: 11:09

Kárpát, de nem flanel, mégis nyújtjuk: bevezetés a Kárpát Panel-felmérés kulisszatitkaiba. #b#Meg kellene nézni közelről#/b# a híres nagy gimnáziumokat – szociológusok pro és kontra.

Romániai és magyarországi társadalomkutatók a Kárpát Panel – a Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái című, tavaly készül átfogó felmérés eredményeiről, médiavisszhangjáról és módszertani keretéről beszélgettek március 6-án a kolozsvári Nemzeti Kisebbségek Problémáit Kutató Intézet (ISPMN) székházában.

Mint Horváth István, az intézet igazgatója elmondta, az intézmény egyik fontos célja, hogy a saját kutatások mellett a már meglévő eredményeket bemutassa a nagyközönségnek. A Kárpát Panel eredményeit 20-án Bukarestben román értelmiségi körökben is ismertetik.

Még nem próbáltuk ki, ennyi ember ebben a pincében mennyi időt bír ki – hangzik el a poén, ami egyben félig-meddig figyelmeztetés is a kutatóknak és a felkért hozzászólóknak: tartsák be az időkereteket. A kolozsvári vitaest egyik deklarált célja az volt, hogy a pro és kontra vélemények alapján


olyan módszertani alapelvek körvonalazódjanak,

amiből majd egy következő, ezúttal romániai szintű felmérés profitálhat. A tervezett kutatás egy statisztikailag bemérhetőbb, nagyobb populációt venne alapul, ezen belül a hangsúly a romániai kisebbségek identitására, politikai öndefinícióira esne – jelentette be Horváth István.

A Kárpát Panelnek hármas ambíciója volt – az első, hogy az eddigi felemás kezdeményezésekből tanulva próbáljunk meg együttműködni a szomszédos országok magyar kutatóintézeteivel – mondta bevezetőjében Szarka László, a felmérést Magyar Tudományos Akadémia Etnikai és Nemzeti Kisebbségkutató Intézet elnöke, kiemelve, hogy a kolozsvári Max Weber Intézetben megfelelően ambíciós és felelősségteljes partnerre találtak.

“ A másik ambíciónk az volt, hogy lehetőség szerint egy idősoros – tehát időszakonként megismételt, tehát az eredmények időbeli változásait követő – és független kutatást alapozzunk meg. Az egész határon túli magyar politika, kisebbségi magyar gondolkodás, nemzetpolitika


gyakorlatilag ott ragadt valahol a hályogkovács szintjén”

– fogalmazott a kutató. Mindez történik amiatt is, hogy nincsenek referenciakutatások, hiszen ami volt is, azt vagy nem ismételték meg periodikusan, emiatt az eredményeik csupán egy-két évre voltak érvényesek, vagy olyan kormányzati megrendelésre készült, korlátozott értékű kutatások voltak, amelyek a státustörvény vagy éppen a kettős állampolgárság jogosultságát voltak hivatottak alátámasztani.

Szarka szerint a Magyar Tudományos Akadémiának pontosan az a feladata ebben a kontextusban, hogy nem ölt sem párt-, sem kormányzati bohócsipkát, hanem megpróbál tisztességesen, kormányzati és akadémiai pénzeket is fölhasználva független kutatást szervezni.A harmadik célkitűzés, hogy lehetőség szerint olyan paneleket futtassanak le, amelyek összességéből dinamikus és sokszínű képet lehet kikeverni.

“Ezen a kilenc panelen keresztül kialakul egy kép arról, hogy e közösségekben élő személyek vajon mennyire érzik úgy, hogy részt kell venniük a nemzetépítési, kisebbségi közösségépítési folyamatokban, figyelembe véve, hogy a skála a 700-800 eurós szlovákiai magyar átlagbértől az 50-60 eurós kárpátaljai magyar átlagjövedelemig terjed.

Nagyon sok mutató arra utal, meglehetősen ambivalens viszonyulnak az alanyok a közösségépítéshez, és még ambivalensebben a 'magasban lévő hazához'. Elmondható az is, hogy az ezt kimutató kutatási eredményeink keltették a legtöbb disszonanciát” – mondta a kutató.

Hozzátette: sokan, sokfélét állítottak erről a kutatásról, de annyi bizonyos, hogy ők maguk, a kutatást végző szakemberek is sokféle szűrőt alkalmaztak, amelyet az olvasó/értelmező a saját kedve szerint forgathat, ám az összképet csak az látja, aki valóban arra kíváncsi.

“Az összkép pedig egyáltalán nem biztató. Abba az irányba mutat, hogy a mi értelmiségi projekcióink, amelyek egy integrálódó Közép-Európában, Kárpát-medencében egy viszonylag irányítható, tervezhető, modernizálható nemzetképet vetítettek elénk, sokkal inkább töredezettebb és ellentmondásosabb, mint ahogy azt korábban gondoltuk, s tele van mindkét – kisebbségi és anyaországi – oldalról is öncsalásokkal, illúziókkal, önámításokkal” – zárta mondandóját Szarka, aki a vita értelmét szintén abban látja, hogy a következő kutatás ennél jóval megalapozottabb, fogalmilag letisztázottabb lesz.


OKTATÁSI MELLÉKVITA KÖLTŐI KÉRDÉSEKKEL

Papp Z. Attila kutatásvezető az oktatási blokkot ismertette a közönséggel (erről bővebben a Transindexen: Kisebbségi elitizmus az oktatásban: sok pedagógus, kevés szakmunkás). Oktatási rendszerekről lévén szó, releváns lett volna összehasonlítani a határon túli magyarok válaszaiból nyert eredményeket a helyi többségével – ismerte el.Fóris-Ferenczi Rita oktatáskutató, a BBTE előadótanára ezt a gondolatot folytatva rámutatott, nemcsak a kommunizmus örökségének befolyásaként értelmezhetjük a szakképzés 1990 utáni presztízsveszteségét, hanem ezt az oktatási rendszer struktúrája is fenntartja. Az a közvélekedés, hogy a szakoktatás nem valami elegáns dolog, hanem


az utolsó lehetőség, amihez hozzányúlhat a gyerek.

“Tehát nemcsak a kisebbségi minőségigényünk hajlamosít az elméleti képzésre törekedni, hanem erre a jelenlegi rendszer és a továbbképzési lehetőségek is rátesznek egy lapáttal” – fejtette ki az oktatáskutató. Emellett az iskolák és a tanárok sincsenek felkészülve a minőségi szakoktatás biztosítására.Hogyan lehetne ezeket az információkat eljuttatni a tanártársadalomhoz, hogyan lehetne elérni azt, hogy ezeket a kutatásokat komolyan vegyék? – tette fel a vita keretein kívülmutató kérdést a kutató. Utalt a jelenlegi pedagógustársadalom általánosnak mondható viszonyulására, miszerint legyen szó akár képzésről, akár kutatásról, azt hangoztatják: ez mind nagyon szép, de más az elmélet és más a gyakorlat, ti ezt nem tudjátok azt, mi van valójában az iskolákban.

Gábor Kálmán, a magyarországi Felsőoktatási Kutatóintézet tudományos munkatársa arra hívta fel a figyelmet, miszerint egy kisebbségitől elvárható, hogy előnyt kovácsoljon helyzetéből, ismerve nemcsak a magyar, hanem a többség nyelvét is. Az oktatásnak erre is kellene hangsúlyt fektetnie, ebben az irányban elmozdulnia – vetett föl.

Tágabb kontextusba helyezve, a posztszocialista országokban az oktatás mindenhol válságban van – állapította meg. A kelet-európai országokban az oktatás már a hatvanas években lemaradt attól az ütemtől, attól a struktúraátalakítástól, ami a fejlett országokban végbement. Elmaradtak a középfokú és a felsőoktatás expanziójában, ennek következtében a közelmúltban ezt a hátrányt rendkívül gyors ütemben kellett behozni.

Az oktatási struktúra ezekben a térségekben Ulrich Beck kifejezésével élve megroppant – a kérdés az, ezután milyen irányba megy tovább ez a folyamat. Nem elég pusztán általánosságban a szocializmusból a kapitalizmusba történő átmenetről beszélni, hiszen ezek az átmenetek különbözőképpen folynak le a különböző országokban – folytatta a gondolatmenetet Gábor Kálmán, ezúttal Ralf Dahrendorfra utalva.

Másképpen, sajátos módon tevődhetnek fel bizonyos kérdések, azonban a globalizáció következtében vannak közös pontok, például a leszakadt rétegnek a problematikája. Emellett nem múlt el mellékkövetkezmények nélkül a beavatkozás az oktatási rendszerbe. Érdemes lenne megnézni,


a szocializmus összeomlásával mi bukkant fel a múltból

– melyek azok a jelenségek, amelyek a szocializmus idején konzerválódtak, megőrződtek, és azután újból a felszínre hozódtak. Végül az öntranszformáció is érdekes jelenség, vagyis ahogy ezek az oktatási rendszerek adaptálódnak – például ahogy az egyes országok a bolognai folyamatot értelmezik.

Ugyancsak Beck mondta, hogy a “vagy-vagy Európája” helyett az “is-is Európájában” kellene gondolkodni – ez a nemzet és kisebbség helyére és szerepére vonatkoztatva is állja a helyét. Úgy kell építkezni, hogy nem kizárni egyiket vagy másikat – zárta hozzászólását Gábor Kálmán.

Papp Z. Attila erre reagálva kifejtette: számára Beck legszimpatikusabb gondolata az, hogy Európa nem olyasvalamiként létezik, amihez mindenki csatlakozik, hanem pont attól Európa Európa, hogy mindenki felfedezheti magának, olyan felkínálkozó lehetőség, amivel a különböző nemzetállamok élhetnek.
Székedi Levente
szociológus az oktatás és az egészségügyi helyzet szoros összefüggéseire hívta fel a figyelmet, mondván, kisebb partiumi kutatások arra mutattak rá, a magyar nyelvű egészségügyi képzés hiányzik. Sem közép-, sem felsőfokon nincs biztosítva a magyar orvosok, egészségügyi dolgozók pótlása. Szerinte több, kisebb oktatáskutatási projektre lenne szükség, amelyek feltárnák régiós, kisrégiós szinten a problémákat, és amelyeket aztán szintetizálni lehetne.


Horváth István a hatvanas évek népességrobbanásának

nyolcvanas évekbeli tetőzését nevezte fontos generációs tényezőnek az oktatás átalakulása szempontjából. Akkor voltak a legalacsonyabbak a beiskolázási számok, és mivel politikai döntés volt a szakképzés felfuttatása, ezek a tömegek a szakiskolákban kötöttek ki.

Miután bekövetkezik a deindusztrializáció, leépül az ipar, tehát egy egész generáció mögött olyan zsákutcás képzés áll, amiből nem tud továbblépni – vázolt egy lehetséges forgatókönyvet Horváth, majd feltette a kérdést: tovább tudtak lépni? Mi történt ezzel a generációval? Beazonosítható-e egyáltalán? Több visszajelzés ugyanis szerinte azt igazolja, ez a nemzedék azt a képzést már nem tudja fölhasználni a munkaerőpiacon, ahhoz meg, hogy másfajta képzettséget szerezzen, nincs meg általában a megfelelő tőkéje, kiindulása.

Papp Z. Attila erre válaszolva elmondta, a Kárpát Panelben ugyan erre nem tértek ki, de a nemrég megjelent Cammogás című, a romániai magyar középfokú oktatás minőségkoncepcióit vizsgáló közös tanulmánykötetükben érintik ezt a kérdést.

“Ilyen generációk bizonyos értelemben minden kutatási helyszínen kirajzolódnak, de ez mégsem tisztán generációs kérdés, hiszen függetlenül attól, hogy éppen milyen kohorszot nézünk, mindig problematikus, hogy valaki a képzettséggel vagy egy felsőfokú diplomával mit kezd.


A munkaerőpiac ugyanis sokkal dinamikusabban változik,

mint egy három-ötéves képzés – ez a feszültség, hogy milyen kompetenciákat szerez az egyén egy bizonyos oktatási formában, s azzal mit kezd, lehet, hogy az említett generációnál látványosabban vagy élesebben jelentkezik, de ez állandó kérdés minden oktatási tervezéskor” – tette hozzá.A kutatásvezető Székedi felvetésére reagálva kifejtette, szerinte is az esettanulmányokra kellene rámenni a továbbiakban, akár iskolák – a híres erdélyi nagygimnáziumok – szintjén is megnézni közelről, milyen folyamatok zajlanak.

Az egészségügyi középkáderek hiánya egy kisebbségi közösségben még inkább érződik, és ezt is érdemes lenne esettanulmányokban megvizsgálni: mi történik egy olyan kórházban, ahol a magyar beteg nem tud sem az orvossal, sem az ápolóval kommunikálni.

Kiemelte: ebben is a kisebbségi oktatáspolitikusoknak van felelőssége, mert ahányszor a probléma felmerült, mindig az egész rendszer kontextusában kezelték, mondván, a nagy egésszel vannak problémák, és a kisebbségi vonatkozások föl sem merültek, vagy ha felmerültek is, csupán lokálisan.


Ki a kisebbségi oktatáspolitikus? Van ilyen?

– vetette fel a kérdést Kiss Tamás szociológus, a kutatóintézet munkatársa. Meg lehet számolni – válaszol PZA, majd visszautalva Fóris-Ferenczi Rita kérdésére megállapítja: általában a kutatási eredmények ritkán kerülnek be valamilyen döntéshozatalba. “Másrészt nem alakultak ki azok az intézmények, amelyek a közvetítő tolmácsszerepet eljátszanák a kutatók és döntéshozók között – habár gondolom, ennek az intézménynek, amelynek a meghívására most itt vagyunk, betölt majd hasonló funkciót is” – tette hozzá.

A tanácsadó réteg, akik értik a tudományos nyelvet, de ugyanakkor a szakpolitikus nyelvén is beszélnek, s a kettő között tudnának közvetíteni, nem alakult ki.

Továbbmenve, a kutatásnak nincs presztízse, nincsenek olyan folyóiratok sem, amelyek ezt kellőképpen közvetíthetnék – állapította meg. “Az is probléma, hogy az egyik legnehezebben kutatható csoport a pedagógusoké – iszonyú nagy ellenállás van a külső behatolással szemben, ők az egyik olyan csoport, amely nagyon tud zárni” – tette hozzá.

Veres Valér kutatásvezető az oktatás és a gazdaság expanziójának, a szolgáltatási szektor bővülésének egymáshoz viszonyított eltolódásáról beszélt. Romániában ez legalábbis problémás volt a kilencvenes évek második felében.

A magyarság esetében feszültségeket generált a munkaerőpiacon: volt ugyan munkalehetőség Kolozsváron vagy Bukarestben, de míg ez országos szinten nem jelent problémát, egy kisebbség esetében inkább az: a székelyföldinek nem megoldás, hogy elmehet az ország másik végébe munkát keresni. Ezeknek a kérdéseknek az identitásra is hatásuk van – érvelt a szociológus.


A műhelybeszélgetés második részét március 14-én közöljük.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS