2022. november 27. vasárnapVirgil
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

A magyar-román egyetértési nyilatkozat szövege

2002. július 07. 12:09, utolsó frissítés: 12:09

Orbán Viktor és Adrian Nastase által aláírt magyar-román egyetértési megállapodás a kedvezménytörvényrõl és az együttmûködés kérdéseirõl.
Egyetértési Nyilatkozat a Magyar Köztársaság és Románia kormányai között a Szomszédos Államokban Élõ Magyarokról szóló Törvényrõl és a kétoldalú együttmûködés egyéb kérdéseirõl.

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya, a továbbiakban mint "Felek" attól a közös erõfeszítéstõl vezérelve, mely szerint kétoldalú kapcsolataikat a kölcsönös egyetértés és a jószomszédi együttmûködés szellemében erõsítik;

szem elõtt tartva a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmével foglalkozó európai és nemzetközi dokumentumok rendelkezéseit;


igazodva a Velencei Bizottságnak az anyaállamok részérõl a nemzeti kisebbségeiknek nyújtott kedvezményes elbánásról szóló jelentéséhez, amely meghatározza azokat a feltételeket, melyek jogszerûvé teszik az anyaállamok szerepvállalását - nevezetesen a területi szuverenitás tiszteletben tartását, a szerzõdések tiszteletben tartását, a jószomszédság elvét, az emberi jogok és alapvetõ szabadságok tiszteletben tartását, különösen a diszkrimináció-mentesség elvét;

figyelembe véve az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Fõbiztosának nyilatkozatát, valamint az Európai Bizottságnak a Szomszédos Államokban Élõ Magyarokról Szóló Törvénnyel kapcsolatban kialakított álláspontját, amely felhívja az érintett államokat, hogy törekedjenek az érvényes európai normáknak megfelelõ kétoldalú megegyezésre,

összhangban a Magyar Köztársaság és Románia között kötött kölcsönös megértési, együttmûködési és jószomszédsági szerzõdéssel, különösképpen annak a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogai védelmével foglalkozó rendelkezéseivel, s elismerve, hogy az országaikban élõ nemzeti kisebbségek számára biztosított valódi egyenlõség biztosítása a jogok és lehetõségek terén, továbbá a szülõföldjükön való boldogulás feltételeinek megteremtése elengedhetetlen tartozéka a térség stabilitásának és a kulturális és nyelvi sokszínûség és tolerancia értékelvein alapuló "jövõ Európája" létrehozásának
ismételten kinyilvánítva szilárd eltökéltségüket a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztési ütemének fenntartására, és készen arra, hogy az államaik közti kereskedelmi kapcsolatok bõvülését ösztönözzék;

tekintettel a 2002-ben esedékes prágai csúcstalálkozóra, s üdvözölve Romániának a csatlakozási feltételek teljesítése terén elért haladását, a Magyar Köztársaság támogatja Románia elhatározását, hogy az Észak-Atlanti Szerzõdés Szervezetének tagjává váljon;
ismételten leszögezve, hogy kölcsönös, folyamatos és hathatós támogatásban részesítik egymás Európai Unióba történõ integrálódási szándékát;

eltökélten arra, hogy valamennyi elõttük álló nyitott kérdést megoldják, és elõmozdítsák együttmûködésüket;

az alábbiakban egyeztek meg:

I. A Szomszédos Államokban Élõ Magyarokról Szóló Törvényt illetõen:
1. Jelen Nyilatkozat megállapítja a Szomszédos Államokban Élõ Magyarokról Szóló Törvénynek a román állampolgárokat érintõ végrehajtási feltételeit
2. Minden román állampolgár, származására való tekintet nélkül, a Magyar Köztársaság területén érvényes munkavállalási engedély alapján ugyanazokat a munkavállalási feltételeket és elbánást élvezi. A munkavállalási engedélyek a Magyarországon tartózkodó idegen állampolgárok munkavégzéséi engedélyeztetésérõl hozott általános rendelkezések szerint kerülnek kibocsátásra. A munkavállalási engedélyek egy naptári évben legfeljebb három hónapra szólnak, de lehetõség van azok meghosszabbítására, s a román állampolgárok számára a Magyar Köztársaság területén az alábbi könnyítések állnak rendelkezésre: A Magyar Köztársaság területén dolgozó román állampolgárokat bármilyen alkalmazási szerzõdés alapján megilleti az a jog, hogy az e célra alapított közhasznú szervezethez forduljanak az önfinanszírozó egészségügyi ellátás költségeinek elõzetes megtérítéséért. 2002 januárjának elsõ hetében a Felek levélváltás útján az idénymunkát érintõ módosításokat csatolnak a Szezonális munkavállalók foglalkoztatásáról szóló Egyezményhez. Ezek a módosítások csak a három hónapra (és nem hat hónapra, amint az Egyezmény elõírásaiban áll) kibocsátott munkavállalási engedélyek esetére érvényes további kiegészítõ, kölcsönösen biztosított elõnyöket érintik. Az Egyezmény alkalmazása során az etnikai alapú különbségtétel kizárására vonatkozó kölcsönös kötelezettségvállalást is rögzíteni fogják.
3. A nem magyar identitású román állampolgárok nem kapnak igazolványt, és nem lesznek jogosultak olyan elõnyökre, amelyeket a Szomszédos Államokban Élõ Magyarokról Szóló Törvény biztosít.
4. Az igazolványok kiállításának folyamata (a kérvények átvétele, az igazolványok kiadása, továbbítása) a Magyar Köztársaság területén fog elsõsorban lezajlani a magyar hatóságok által felállított megyei közigazgatási hivatalokban, illetve a Belügyminisztérium Irodájában, valamint a magyar diplomáciai képviseleteken.
5. A magyar ajánlószervezetek vagy egyéb szervezetek Románia területén nem adnak ki olyan ajánlást, amely az etnikai eredetre vagy egyéb feltételre vonatkozik. Ezek a szervek illetve egyéb szervezetek Románia területén csak - egyéb hivatalosan igazoló iratok híján - jogilag nem kötelezõ erejû információt szolgáltathatnak.
6. A magyar hatóságok által az elõnyök igénybevételére jogosító hivatalos igazolvány neve: Magyar Igazolvány
7. Az igazolvány csak a legszükségesebb személyes adatokat (vezetéknév, keresztnév, állampolgárság, lakóhely szerinti ország, stb.) és az elõnyökre való jogosultságot tartalmazza, s nincs benne utalás a származásra vagy nemzeti identitásra.
8. Az igazolványok kiadásának kötelezõ feltételei az alábbiak:
-- megfelelõen beterjesztett kérelem,
-- az állampolgársága szerinti államban lakó, magyar kisebbséghez tartozó személy szabadon tett, magyar identitásának vállalásán alapuló nyilatkozata
-- a magyar nyelv ismerete, vagy
-- az állampolgárság szerinti állam nyilvántartása, amely a személyt magyarként jegyzi, vagy
-- a személy egy magyar érdekképviseleti szervezet tagja (különösen az RMDSZ-tagság), vagy egy magyar egyház bejegyzett tagja.
9. A Felek tárgyalásokat kezdenek a Magyar-Román Kormányközi Vegyesbizottság Nemzeti Kisebbségi albizottságának keretében a Magyar Köztársaság területén élõ román kisebbség és a Románia területén élõ magyar kisebbség részére kivételezett elbánást biztosító megállapodás megkötésérõl, annak érdekében, hogy megõrizzék e kisebbségek kulturális önazonosságát, összhangban a nemzetközi dokumentumok elõírásaival, a Velencei Bizottság jelentésével, és az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Fõbiztosának útmutatásaival.
10. A Magyar Köztársaság nem nyújt támogatást a romániai magyar politikai szervezeteknek, kivéve, a román hatóságok elõzetes értesítésével és hozzájárulásával.
11. A Felek közös tapasztalatainak alapján a Magyar Köztársaság kormánya hat hónappal a jelen Egyetértési Nyilatkozat aláírását követõen kezdeményezi a Szomszédos Államokban Élõ Magyarokról Szóló Törvény felülvizsgálatát és szükséges módosításait. 2002. január 1-ig a Magyar Köztársaság hatóságai meghozzák a szükséges intézkedéseket a jelen Egyezmény elõírásainak megvalósítása érdekében, végrehajtási jogszabályok formájában, s a továbbiakban is figyelembe veszik a Kisebbségi Bizottság ajánlásait, amely a jövõben vizsgálni fogja a Szomszédos Államokban Élõ Magyarokról Szóló Törvénnyel kapcsolatos kérdéseket is.
II. A kétoldalú kapcsolataik kérdésében:
1. A Magyar Köztársaság és Románia közötti aktív partnerség 5. évfordulójának alkalmából a Felek összehívják a Kormányközi Vegyes Bizottság rendkívüli ülését. A kétoldalú együttmûködés terén teendõ konkrét elõrelépések kidolgozása érdekében a Felek az Aktív Együttmûködési és Partnerségi Kormányközi Vegyes Bizottság szakbizottságaiban, illetve annak 2002 elsõ negyedére tervezett plenáris ülésén áttekintik a kétoldalú kapcsolatok teljes spektrumát és javaslatokat tesznek a szükséges intézkedésekre.
2. A Magyar-Román Aktív Együttmûködési és Partnerségi Kormányközi Vegyes Bizottság Kisebbségügyi Szakbizottságának 2001. október 19-i, budapesti 4. ülésén aláírt Jegyzõkönyvben foglalt Ajánlásokat a két Kormány jóváhagyja és megteszi a szükséges intézkedéseket a gyakorlati megvalósítás érdekében.
3. A Felek elsõséget biztostanak a két országot összekötõ vasúti és közúti hálózat fejlesztésének, valamint az ehhez kapcsolódó határátkelõ infrastruktúra programnak.
4. A Felek megbeszéléseket kezdenek egy, a kis- és közepes vállalkozásaiknak a másik országába irányuló befektetéseit garantáló Közös Pénzügyi Alap mûködési feltételeinek kidolgozása céljából.
5. A Felek megosztják egymással az euro-atlanti integrációs folyamattal kapcsolatos tapasztalataikat.
6. A Felek kifejezésre juttatják, hogy érdekükben áll minden lehetséges intézkedést megtenni a kétoldalú kapcsolatok jogi kereteinek aktualizálása és fejlesztése céljából.

Kelt Budapesten, 2001. december 22-én két eredeti, angol nyelvû példányban.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS