2024. április 25. csütörtök
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Az RMDSZ az oktatás minőségét és versenyképességét tartja szem előtt a következő időszakban

2015. április 18. 12:27, utolsó frissítés: 12:34

Versenyképes és minőségi anyanyelvű oktatás kongresszusi dokumentum


Közösségünk jövője a magyar nyelvű oktatás minőségétől függ. Az RMDSZ legfontosabb célkitűzése az, hogy fiataljaink versenyképes tudást sajátítsanak el, hogy a szülők bátran írassák magyar iskolába gyerekeiket, hogy a pedagógusok – a szakmai lehetőségek révén – megfeleljenek az új kihívásoknak és a sokasodó elvárásoknak. Az elmúlt 25 évben megteremtettük a magyar anyanyelvű oktatás törvényi és intézményi kereteit, elhárultak az akadályai annak, hogy fiataljaink magyarul tanulhassanak. Most új, ambiciózusabb célokat tűzünk ki magunk elé: a következő időszakban a tanítás minőségét és versenyképességét, az oktatási intézmények fenntarthatóságát, az államnak a kisebbségi intézményrendszerrel szembeni méltányos viszonyulását tekintjük prioritásnak. A Szövetség kulcsszerepet játszott az új tanügyi törvény megalkotásában, kezdeményezésére és közbenjárására országszerte önálló magyar tannyelvű iskolák alakultak. Indítványozó és partner volt az oktatást szolgáló regionális rendszerek – szórványkollégiumok, országos segítő programok – kiépítésében és működtetésében, hajtóműve a magyar felsőoktatás önállósodásának, szorgalmazója és támogatója annak, hogy a magyar tannyelvű magánegyetemek intézményi akkreditációja törvényerőt nyerjen. Ezek az eredmények fontosak, de ideje új szintre lépnünk: az a célunk, hogy magyar nyelven is megfelelő tartalom, minőségi és versenyképes tudás szerepeljen az oktatási kínálatban.

A közoktatás kihívásai a következő időszakban

Az elmúlt hónapokban kiterjedt konzultációkat folytattunk az oktatás valamennyi fontos szereplőjével: tanárokkal, iskolaigazgatókkal, tanfelügyelőkkel, szülői bizottságokkal, szórványkollégiumi fenntartókkal, önkormányzatokkal. Ezen konzultációk alapján az RMDSZ a következő célokat fogalmazza meg a közoktatás területén:

• Új tantervek kidolgozása, a tantervek egyszerűsítése és a tankönyvkiadásban (főként a tankönyvlicitben)
tapasztalt fennakadások hatékony orvoslása
• A pedagógusok szakmai továbbképzési lehetőségeinek bővítése, új lehetőségek teremtése
• A duális szakoktatás körüli káosz orvoslása, a gyermekek igényei szerinti átszervezése
• A román nyelv nem anyanyelvként való oktatása, illetve a magyar tagozaton tanító román szakos tanárok
módszertani képzése
• Az oktatási törvénybe foglalt fejkvóta-rendszer korrekciója és méltányosságának felügyelete
• A tehetséggondozás formáinak átgondolása, az ösztöndíjrendszer átalakítása
• A vidéken működő összevont (szimultán) elemi iskolák gondjainak feltérképezése, különös tekintettel az előkészítő
év problémáira (az előkészítő év tantervére és eszköztárára)
• Az iskolabusz-rendszer visszásságainak felszámolása, ezen belül megoldás keresése az ingázási költségek
térítésére
• Az országos felmérők és záróvizsgák megszervezésében tapasztalt problémák megoldása (pl. tételek rossz
minőségű fordítása)
• A kisebbségi országos tantárgyversenyeken tapasztalt hátrányok és hibák kiküszöbölése

A problémák egy része nem új, ezért gyors megoldást követel. 2016 végéig feltérképezzük és megoldjuk azokat. Ezeknek a problémáknak a hosszú távú és tartós megoldására a következő másfél évben a közoktatás ügyeiben tevékenykedő szakemberekkel, közéleti képviselőkkel és döntéshozókkal, civilszervezetekkel egyeztetve az RMDSZ elkészíti a lehetséges jogszabálykezdeményezések, rendelettervek, orvosolnivaló helyzetek konkrét, operatív listáját. Ezt a tennivalólistát folyamatosan felülvizsgáljuk, bővítjük, megvalósítását nyomon követjük.

Szakiskolák létesítése

Bár az utóbbi öt évben fontos lépések történtek az anyanyelvű szakoktatás ügyében, mégis komoly lemaradás tapasztalható az elméleti oktatáshoz képest. Amit tettünk – új iskolák létrehozása, a régiek részleges profi lváltása, hatékony törvényhozási jelenlét –, fontos, de nem elégséges. Különös gondot fordítunk az új törvény által lehetővé tett szakiskola-létesítésre; a szükségletek szerint szaklíceumi profi lú intézményeket fogunk létrehozni. A versenyképességünk növelése érdekében pótolni fogjuk a hiányzó vagy elsorvadt profi lokat, mint például a mezőgazdasági és környezetvédelmi szakemberképzést. Nagy lehetőségek nyílnak az állami és vállalkozói partnerségben, kettős nyereséget kínálva: támogatjuk a magántőke bevonását, és azonnali elhelyezkedési lehetőséget nyújtva biztosítjuk a helyi szakemberek utánpótlását. Ennek ki fogjuk dolgozni a megfelelő törvényes kereteit is, hogy a partnerek biztonságosan érdekeltek legyenek az ilyen együttműködésben. A következő időszak kapcsolódó fontos kihívása a szakoktatás iránti érdeklődés felkeltése, alternatívaként való ajánlása.

Felsőoktatásunk erősítése

Erőfeszítéseket teszünk a romániai magyar felsőoktatás finanszírozási gondjainak felszámolására. Biztosítjuk, hogy a közösségi versenyképesség érdekében minél több oktatói és kutatói programunk, tagozatunk részesedhessen kiemelt finanszírozásban. AZ RMDSZ erősíti a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatát, és mindent megtesz a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozata kialakításáért, annak garantált és zavartalan működéséért. Fontosnak tartjuk a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magyar karának fejlesztését, illetve a magyarországi finanszírozással létrehozott erdélyi magyar magánegyetemek – a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem támogatását is. A szakmai továbbfejlődést segítve bátorítjuk, hogy egyetemeink minél több szakterületen alakítsák ki az anyanyelvű doktori és mesterképzéseiket. Védeni és támogatni fogjuk továbbra is ezen egyetemek magyar háttérintézményeit, regionális karait, továbbá ezeknek az intézményeknek a sajátos, önálló arculatát. Az RMDSZ a magyar nyelvű képzést biztosító felsőoktatási intézmények saját, illetve az egymás között egyeztetett tervezeteit, stratégiáit – úgy, ahogy azt az egyes intézmények legitim képviselői kommunikálják – a maga stratégiái kiindulópontjának tekinti.

Szakmai kapcsolaterősítés, szakpolitikai kommunikáció-élénkítés

Az RMDSZ kezdeményezte az összes magyar oktatót ellátó modern kommunikációs hálózat kialakítását és működtetését, különös tekintettel a szaktanári információkra, az oktatásszervezés jogi és adminisztratív információinak áramlására. A hálózat azért fontos, mert hatékonyan segíti a minőségi oktatást, ezért támogatjuk annak minél szélesebb kiépülését és rendszeres működtetését. Az RMDSZ továbbra is szót emel az anyanyelvű oktatást akadályozó, hátráltató állapotok ellen: a fejkvótás finanszírozás körüli válság, az újracentralizálási tendencia, a növekvő bürokratizálás, az anyanyelvű oktatás másodrendűként való kezelése (például az országosan szervezett oktatási felmérők és versenyek esetében), a tehetséggondozás gazdasági okokból való teljes visszaszorulása, a helyi önkormányzatok kisebbségellenes visszaélései ellen. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy világosan megfogalmazzuk a közösség elvárásait a kormány felé, bővítsük az oktatáshoz való jogunkat, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat és az oktatási főosztályunk révén folyamatosan nyomon kövessük megszerzett jogaink érvényesülését, hogy a hosszú és kitartó munka révén elért jogaink visszavételi szándékát teljes mértékben megakadályozzuk.

Az anyanyelvű oktatás népszerűsítése: magyar gyermeket magyar iskolába

Az RMDSZ az utóbbi években jelentős segítséget nyújtott a területi szervezetek, az egyházak, a civilszervezetek és az iskolák diáktoborzási tevékenységében. A négyszer megszervezett, Minden magyar gyermek számít nevet viselő beiskolázási kampány egyik hatása az volt, hogy az előkészítő osztályok száma nem csökkent, sőt, 2013-ban a tanulószám enyhén növekedett, visszaállt a tízezres lélektani szint fölé. Ugyanakkor a háztól házig kampányok során óvodai csoportokat lehetett megmenteni Beszterce-Naszód, Bihar, Fehér, Arad, Temes megyékben. A figyelemfelkeltő, népszerűsítő kampányok megszervezése továbbra is fontos feladatunk, hiszen az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egymást követő iskolai szintekre átlépve fokozatosan csökken a magyar tannyelvet választók aránya a román tannyelvválasztás javára. Folyamatosan figyelemmel követjük és javítjuk az oktatási kínálatot, konkrét válaszokkal szolgálunk arra a kérdésre, hogy miért érdemes magyar gyermeknek magyar iskolában tanulnia.

A tannyelv választása számos komplex tényező hatása alatt áll: függ a meglevő oktatási kínálat okozta kényszerdöntésektől, az individuális boldogulást célzó döntéseken keresztül, az etnikai közösségi szempontokra alapuló opcióig. Ezekre egyszerű és meggyőző választ adunk: a versenyképes és minőségi oktatás ajánlatát. Meggyőződésünk, hogy eljött az ideje annak, hogy az oktatásunk differenciált, regionális megközelítése még nagyobb hangsúlyt kapjon, társadalmilag megbecsült tevékenység legyen a tehetséggondozás, az oktatási szemléletben nagyobb teret kapjon a kreativitás.

Oktatási hálózatunknak fontos feladata lesz a magyar kultúrájú, a magyar közösségekkel együtt élő hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Megkülönböztetett figyelmet kell szentelnünk az anyanyelvű speciális oktatási hálózat fejlesztésének, hiszen a tehetséggondozás mellett azokra is figyelnünk kell, akik a közösség gondoskodására szorulnak. Arra is fokozottan figyelünk, hogy az oktatást érintő gazdasági és demográfiai tényezők eltérőek, a politikai kapacitás, befolyás régióról régióra nagyon különbözik. Helyi adatokon, tényeken alapuló elemzések szükségesek, az alapos helyzetismeret pedig megkerülhetetlen; ugyanakkor a tudományos kutatás helyi adatfelvétele is szükséges, hogy a fenntarthatóságot pontos helyzetképre alapozzuk.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS